• Konsumpcja usług turystycznych w Polsce 

      Kryczka, Małgorzata (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2014)
      Celem pracy jest analiza długookresowego kształtowania się konsumpcji usług turystycznych w Polsce, ze szczególnym wskazaniem współzależności między poziomem i strukturą tej konsumpcji a determinującymi ją czynnikami ...