Repozytorium Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie jest cyfrową kolekcją dokumentów powstałych w wyniku pracy naukowej, badawczej, dydaktycznej Uczelni (Zarządzenie Rektora AWF w Krakowie nr 33/2016).

Celem Repozytorium jest upowszechnianie i zwiększenie dostępności dorobku naukowego pracowników Uczelni, promowanie wyników badań naukowych, prowadzonych na Uczelni, umożliwienie szybkiego publikowania poprzez autoarchiwizację, zapewnienie bezpieczeństwa, trwałości archiwizowanych danych.

Repozytorium powstało przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Działalność Upowszechniająca Naukę” – umowa nr 937/P-DUN/2015.

Materiały w zbiorze „Biblioteka AWF Kraków” zostały zdeponowane przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie” POWR.03.05.00-00-Z233/17 oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” umowa nr SONB/SP/515276/2021.

View more