• Über die Reize des Spiels 

      Lazarus, Moritz (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha (Kraków). Biblioteka Główna, 1883)