Użytkownicy systemu mogą się zalogować w celu wyświetlenia tego dokumentu.

Login

Wprowadź następujące informacje, aby poprosić o kopię dokumentu od osoby odpowiedzialnej.

Leistungsmessungen und Leistungsprüfungen in der Schule

Ten adres e-mail posłuży do wysłania dokumentu.